De HHR (Huurders Holland Rijnland) heeft zich ten doel gesteld de belangen te behartigen van huurdersorganisaties in de regio Holland Rijnland. In de dagelijkse praktijk heeft de HHR met het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (12 gemeenten) en de Vereniging van Woningcorporaties in Holland Rijnland (16 corporaties).

De Huurders Holland Rijnland staan voor

1.    Het uitwisselen van kennis en ervaringen
2.    Het bundelen van krachten en afstemming voor gesprekspartners binnen Holland Rijnland;
3.    Het behartigen van belangen van bewoners en woningzoekenden.

Het is van belang binnen overlegstructuren van Holland Rijnland en andere gremia aanwezig te zijn en als een volwaardige gesprekspartner te kunnen acteren, zeker waar het gaat over huren, wonen, zorg, welzijn en woningbouwcorporaties. Het is van belang dat er een brede samenstelling ontstaat binnen huurdersorganisaties in Holland Rijnland.

Missie, visie en doel van Huurders Holland Rijnland

In het kort kan de missie van de HHR omschreven worden als:

Het behartigen van de belangen van aangesloten huurdersorganisaties binnen Holland Rijnland en daarnaast het zijn van een belangenorganisatie waarbij alle aangesloten huurdersorganisaties met respect en gelijkwaardigheid worden vertegenwoordigd met inachtneming van de geldende normen en waarden en waarbij de eigen cultuur behouden wordt.

Vanuit deze missie kan de visie voor de HHR omschreven worden als:

  • Het zijn van een volledige en volwaardige gesprekspartner in allerlei overleg gremia, zowel binnen Holland Rijnland als daarbuiten;
  • Het zijn van een spreekbuis naar buiten met volledige consensus;
  • Het uitwisselen van informatie tussen de aangesloten organisaties;
  • Het zijn van een kennisbank voor de aaneengesloten organisaties;
  • Het hebben en uitstralen van deskundigheid;
  • Het hebben van vertrouwen in de onderlinge verhoudingen;
  • Het zorgen voor een open en constructieve communicatie, zowel intern als extern.

Het uiteindelijke doel is het tot stand brengen van een samenwerking tussen de aangesloten huurderorganisaties op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen binnen de regio Holland Rijnland.

Huurders Holland Rijnland is het aanspreekpunt voor corporaties, en Holland Rijnland op regionaal niveau.

Wij behartigen de belangen van alle huurders in de regio Holland Rijnland. Het doel van de organisatie is om met de huurdersorganisaties van de regio een kennisbank te stichten waarmee we  als individuele huurdersorganisatie ons voordeel kunnen doen.

Wij zien het belang van een eigen gezicht voor de huurdersorganisaties zeker in, maar ook het belang van regionaal een vuist te kunnen maken.

Wij starten met thema’s die aangedragen worden door de huurders organisaties, hiervoor hebben we momenteel een adviseur aangetrokken die deze avonden zal gaan vullen met de gevraagde informatie.

Daarbij zullen er kleine werkgroepjes geformuleerd kunnen worden die de belangen van de huurders regionaal zullen gaan behartigen.

Link naar de routebeschrijving
Link naar de wegwijzer